Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/projekty/projekty-realizowane/21285,Konkurs-MAM-W-SERCU-POLSKE-edycja-2023.html
23.07.2024, 08:10

Konkurs „MAM W SERCU POLSKĘ” edycja 2023

REGULAMIN KONKURSU „MAM W SERCU POLSKĘ” edycja 2023 organizowanego na profilach FB i Instagram e-magazynów dla polonijnych dzieci i młodzieży „Kumpel dla Polonii” i „Cogito dla Polonii”

 

§ 1

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest wydawca niniejszych e-magazynów Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 34E, 03–228 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS) 0000138020, posługującym się nadanym NIP: 5272214769.

2. O wynikach konkursu uczestnicy dowiedzą się z wiadomości e-mail przesłanej do zwycięzców konkursu oraz poprzez wywieszenie wyników na stronie: bractwogutenberga.pl.

3. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury konkursowe w składzie: koordynator projektu prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, redaktor naczelna magazynu „Cogito dla Polonii”, redaktor naczelna magazynu „Kumpel dla Polonii”.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców, dyrekcji szkół polskich i polonijnych działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. W przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia, Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Ponadto, wszelkie oświadczenia przewidziane w niniejszym regulaminie w imieniu tychże Uczestników czynią ich przedstawiciele ustawowi.

4. Warunkami udziału w konkursie w przypadku Uczestnika, który nie ukończył 18. roku życia, są również:

a) Przesłanie do organizatora pisemnej zgody na udział w konkursie.

b) Przesłanie do organizatora pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

c) Przesłanie do organizatora pisemnej zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych i udzielenie licencji do prac konkursowych.

d) Zgody wymienione powyżej w punktach a) b) c) powinny być czytelnie podpisane. Zgoda powinna być podpisana przez opiekuna prawnego.

e) Formularz zgody znajduje się na końcu niniejszego regulaminu.

5. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

6. Zadanie Uczestników biorących udział w Konkursie:

„MAM W SERCU POLSKĘ”. Opowiedz nam, co czujesz, kiedy myślisz o Polsce. Co sprawia, że tęsknisz za nią? Dlaczego czujesz się Polką czy Polakiem? Twoja praca powinna mieć do 3000 znaków. Wysłać ją należy do 31 stycznia 2024 roku.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać drogą mailową na adres mailowy: redakcja@kumpel.com.pl lub cogito@cogito.com.pl (w temacie: MAM W SERCU POLSKĘ).

7. Zgłoszenia konkursowe (w tym zdjęcia) nie mogą naruszać praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.

8. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy najciekawsze, które nagrodzimy upominkami i publikacją na łamach e-magazynów „Kumpel dla Polonii” oraz „Cogito dla Polonii”.

9. Wysyłając prace na Konkurs, Uczestnik i jego przedstawiciel ustawowy zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. W związku z obowiązującym od 25.05.2018 r. Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych (RODO) pragniemy poinformować, iż Twoje dane osobowe są przez nas chronione zgodnie z wymogami określonymi w/w rozporządzeniu.

10. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, a tym samym, z wyrażeniem zgody na dowolne rozpowszechnianie przez Organizatorów Konkursu w wybranej przez siebie formie nadesłanych materiałów w całości lub części.

11. Organizator nie refunduje kosztów uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 3

PRZEBIEG KONKURSU

1. Rozpoczęcie Konkursu oraz podanie informacji o jego rozpoczęciu do wiadomości publicznej nastąpiło na łamach magazynów „Kumpel dla Polonii” 6/2023 i „Cogito dla Polonii” 6/2023.

2. Prace można nadsyłać w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku. Prace otrzymane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 29 lutego 2024 roku.

 

§ 4

NAGRODY

1. Zwycięzcy otrzymują nagrody podane w niniejszym regulaminie.

2. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalenty pieniężne lub inne przedmioty i usługi.

3. Nagrody poniżej 2000 zł brutto podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

§ 5

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Poprzez złożenie pracy konkursowej, Uczestnik konkursu udziela organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, techniką drukarską, reprograficzną oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;

c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

d) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

e) wykorzystywanie do celów promocyjnych i reklamy;

f) publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie na stronach internetowych i na profilach w portalach społecznościowych.

2. Przez odebranie nagrody uczestnik konkursu przenosi na organizatora nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 1.

 

§ 6

DANE OSOBOWE

Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku (w szczególności w zakresie: umieszczania wizerunku i danych osobowych zwycięzcy Konkursu w wydaniach e-magazynów „Kumpel dla Polonii” i „Cogito dla Polonii”, na portalach społecznościowych FB i Instagram e-magazynów „Kumpel dla Polonii” i „Cogito dla Polonii”) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator;

2) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów przez osobę, której dane dotyczą. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego Uczestnika oraz  celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych Uczestnika na liście Laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora oraz Współorganizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez Uczestnika konkursu licencji;

3) Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora, w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu, i jego tematyką  a także prezentacją jego Uczestników i Laureatów oraz ich prac konkursowych;

4) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez rok od ogłoszenia wyników Konkursu;

7) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału Konkursie;

9) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

§ 7

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko i/lub nazwę szkoły lub instytucji, dokładny adres, datę, adres e-mail i numer telefonu, jak również dokładny opis reklamacji.

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna.

4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego na reklamacji.

5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz do jego przerwania w dowolnym momencie.

2. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie nie można przenosić na inne osoby.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919–921 Kodeksu Cywilnego.

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ w Konkursie „MAM W SERCU POLSKĘ”

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………….…. (uczeń) oświadczam że zamierzam brać udział w konkursie „MAM W SERCU POLSKĘ” i w związku z powyższym wyrażam zgodę na niżej wymienione:

 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………. (rodzic) działając jako opiekun ustawowy małoletniego/ej wymienionego/ej powyżej wyrażam zgodę na niżej wymienione:

 

ZGODA na udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział ww. małoletniego/ej w konkursie „MAM W SERCU POLSKĘ”. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu ww. konkursu.

 

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 34 E, 03–228 Warszawa, w celu przeprowadzenia konkursu „MAM W SERCU POLSKĘ” oraz późniejszej eksploatacji prac w ramach działalności statutowej organizatora. Ponadto oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie do

wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

ZGODA na udzielenie licencji i przeniesienie praw autorskich

Wyrażam zgodę na:

1. Udzielenie na rzecz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 34 E, 03–228 Warszawa, jako organizatora Konkursu „MAM W SERCU POLSKĘ”, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji wyłącznej na korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, techniką drukarską, reprograficzną oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;

c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

d) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

e) wykorzystywanie do celów promocyjnych i reklamy;

f) publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie na stronach internetowych i na profilach w portalach społecznościowych;

2. Na przeniesienie na rzecz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga jako organizatora Konkursu „„MAM W SERCU POLSKĘ”, nieograniczonych czasowo i terytorialnie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 1.

 

Miejscowość i data

                 

………………………………………

 

 

Rodzic lub opiekun                                              Uczestnik konkursu

 

 

………………………………………                  ………………………………………

 

(czytelny podpis)                                                  (czytelny podpis)

Opcje strony