Statut Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

I. Nazwa, forma prawna, siedziba

 1. Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga jest stowarzyszeniem, które działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach -Dz.U.nr 80, poz.104, z późn.zm./, jak również na mocy niniejszego statutu.
 2. Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, zwane w dalszej treści niniejszego statutu Bractwem jest członkiem Europejskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga z siedzibą w Paryżu, zwanego dalej Bractwem Europejskim.
 3. Bractwo jest osobą prawną, działającą w oparciu o pracę społeczną swoich członków. Do rozwijania działalności Bractwo może zatrudniać pracowników.
 4. Siedzibą Bractwa jest m. st. Warszawa.
 5. Bractwo rozwija działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji jego celów statutowych i nie może być przezanczony do podziału między jego członków, także wówczas, gdy są pracownikami Stowarzyszenia.

II. Cele

Bractwa Bractwo jest stowarzyszeniem dobrowolnym i samorządnym, założonym w celu: popularyzacji języka polskiego oraz szerzenia kultury polskiej, popularyzacji języka francuskiego, szerzenia idei Europy sprawiedliwej i braterskiej, rozpowszechniania i ochrony słowa drukowanego, doskonalenia i rozwoju sztuki drukarskiej, wspierania czytelnictwa i szerzenie oświaty, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Cele te będą urzeczywistniane poprzez: współpracę z władzami Rzeczypospolitej Polskiej każdej instancji, współpracę z instytucjami oraz przedsiębiorstwami polskimi i międzynarodowymi, ścisłą więź z Wielką Kapitułą Bractwa Europejskiego z siedzibą w Paryżu opiniowanie, konsultowanie i udzielanie wskazówek odnośnie spraw i problemów związanych z realizacją celów statutowych, organizowanie wspólnych imprez i przedsięwzięć służących popularyzacji i realizacji celów statutowych.

III. Członkowie.

 1. Członkowie Bractwa dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych i mecenasów. Wielki Mistrz Bractwa Europejskiego może nadać jednemu członkowi honorowemu tytuł Wielkiego Zarządcy Polski, przy czym funkcja ta jak również tytuł mają charakter honorowy.
 2. Członkowie zwyczajni dzielą się na: Dostojników /Oficerów/ i Kawalerów. Tytuł Dostojnika /Oficera/ przysługuje tym członkom Bractwa, którzy pełnią funkcję w organach Bractwa.
 3. Mecenasem może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Bractwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Bractwie poprzez swojego przedstawiciela.
 4. Członek honorowy, który to tytuł jest przyznawany wyjątkowo przez Zgromadzenie Ogólne, nie płaci składek członkowskich.
 5. Założyciele Bractwa stają się jego członkami z chwilą jego rejestracji.
 6. Osoby wstępujące do Bractwa po jego rejestracji zostają członkami zwyczajnymi lub mecenasami w chwili ich przyjęcia przez Prezydium - Kapitułę, na podstawie pisemnych deklaracji. Każdy nowy kawaler musi mieć dwóch wprowadzających. Na wyżej określonych zasadach członkami Bractwa mogą być cudzoziemcy.
 7. Utrata członkostwa następuje, zależnie od rodzaju członkostwa, wskutek: jego zrzeczenia się przez członka zwyczajnego, honorowego lub mecenasa, przedłożonego Kapitule na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem, utraty osobowości prawnej w przypadku członków - mecenasów, postanowienia Sądu Dyscyplinarnego odnośnie członków zwyczajnych lub mecenasów - w przypadku jaskrawego naruszenia przepisów niniejszego statutu, postanowień organów Bractwa, jak również w przypadku zachowania sprzecznego z zasadami prawnymi i etycznymi. śmierci. Od postanowienia Sądu Dyscyplinarnego przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego w terminie 30 dni od chwili jego doręczenia zainteresowanemu członkowi. Postanowienie Zgromadzenia Ogólnego jest ostateczne.
 8. Prawa członków Bractwa, zależnie od rodzaju członkostwa, są następujące: Członkowie zwyczajni, honorowi oraz mecenasi, mają prawo: uczestniczyć w imprezach i przedsięwzięciach podejmowanych przez Bractwo lub Bractwo Europejskie, korzystać z dóbr Bractwa, przeznaczonych do wspólnego użytku, członkowie zwyczajni mają prawo głosu na Zgromadzeniu Ogólnym, członkowie zwyczajni i honorowi mają czynne i bierne prawo wyborcze do organów Bractwa, mecenasi mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniach Ogólnych z głosem doradczym.
 9. Obowiązki członków Bractwa, zależnie od kategorii, są następujące: Członkowie zwyczajni winni: stosować się do przepisów statutu i do decyzji organów Bractwa i Bractwa Europejskiego, nie rozwijać działalności sprzecznej z celami Bractwa oraz Bractwa Europejskiego. Członkowie zwyczajni oraz mecenasi winni również: popierać imprezy organizowane przez Bractwo oraz Bractwo Europejskie, zachować pełną dyskrecję w zakresie spraw wewnętrznych Bractwa i Bractwa Europejskiego. Członkowie zwyczajni winni nadto: wpłacić wpisowe w sumie równej trzykrotnej wysokości rocznej składki, regularnie opłacać składki, których wysokość i częstotliwość określa Zgromadzenie Ogólne na wniosek Prezydium - Kapituły Bractwa.

IV. Organy Bractwa

 1. Organami Bractwa są: Zgromadzenie Ogólne, Prezydium - zwane Kapitułą, Rada Nadzorcza, Sąd Dyscyplinarny.
 2. O ile statut nie stanowi inaczej, postanowienia organów Bractwa podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków na Zgromadzeniu Ogólnym i 2/3 członków - w przypadku pozostałych organów Bractwa.
 3. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności: 1.w pierwszym terminie - liczby członków określonej w pkt.IV. 2 2.w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 4. Kapituła Bractwa jest najwyższym organem zarządzającym Bractwa.
 5. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne jest zwoływane przez Kapitułę co najmniej jeden raz w roku. W tym celu do każdego członka wysyłane są listy polecone na co najmniej 2 tygodnie przed datą Zgromadzenia.
 6. Kapituła zwołuje nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne, gdy ze stosownym żądaniem zwróci się co najmniej 1/5 członków Bractwa lub Rada Nadzorcza. Żądanie zwołania Zgromadzenia powinno zawierać datę oraz temat.
 7. Każdy członek ma jeden głos na Zgromadzeniu Ogólnym.
 8. Zgromadzenie Ogólne wybiera Kapitułę, Radę Nadzorczą oraz Sąd Dyscyplinarny.
 9. Kapitułę tworzą: Przewodniczący Kapituły, któremu przysługuje tytuł Wielkiego Kanclerza oraz Zastępca Przewodniczącego, używający tytułu Wicekanclerza. Przewodniczący Kapituły oraz jego Zastępca wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne, po konsultacji z Wielkim Mistrzem. Kadencja Przewodniczącego i jego zastępcy trwa 7 lat. Kadencja ta zostaje przedłużona na dalszy okres 7-letni, chyba że Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów podejmie uchwałę o jej nie przedłużaniu.
 10. W skład Rady Nadzorczej oraz Sądu Dyscyplinarnego wchodzi po trzech członków. Kadencja tych organów trwa 7 lat. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.
 11. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Bractwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów.

V. Właściwość organów Bractwa. 

 1. Do właściwości Zgromadzenia Ogólnego należy: zatwierdzanie budżetu i harmonogramu działalności, zatwierdzanie sprawozdania finansowego, opracowywanie procedur wyboru członków organów Bractwa, rozpatrywanie odwołań od postanowień Kapituły oraz Sądu Dyscyplinarnego w przypadkach przewidzianych statutem, przyznawanie członkostwa honorowego, ustalanie wysokości i częstotliwości opłacania składek, podejmowanie postanowień o zmianie statutu oraz o rozwiązaniu Bractwa.
 2. Uchwały w przedmiocie zmiany w statucie oraz rozwiązania Bractwa podejmowane są wyłącznie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności 2/3 członków. Podjęcie uchwał w tym przedmiocie jest konsultowane z Wielkim Mistrzem Europejskiego Bractwa.
 3. Do właściwości Rady Nadzorczej należy: czuwanie nad prawidłowością działania Bractwa w świetle obowiązujących przepisów prawa i statutu, kontrola działalności finansowej Bractwa, sporządzanie sprawozdania z działalności Bractwa.
 4. Sąd Dyscyplinarny czuwa nad poszanowaniem praw członków Bractwa, postanowień niniejszego statutu, uchwał i innych aktów władczych organów Bractwa oraz zasad etycznych. Sąd wszczyna postępowanie dyscyplinarne względem członków zwykłych i mecenasów - po wniesieniu stosownego wniosku przez jeden z organów Bractwa lub jednego z członków.Sąd może ukarać członka upomnieniem bądź też orzec o pozbawieniu członkostwa. Od orzeczenia Sądu przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego.
 5. Do kompetencji Kapituły należy: kierowanie bieżącą działalnością Bractwa, realizowanie uchwał i postanowień Zgromadzenia Ogólnego, powoływania komisji, komitetów, zespołów i sekcji, niezbędnych dla sprawnego działania Bractwa, ustalanie preliminarzy, sprawowanie zarządu nad majątkiem Bractwa, podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego, składanie sprawozdań ze swej działalności Zgromadzeniu Ogólnemu.
 6. Każdy z członków Kapituły jest uprawniony do reprezentowania Bractwa oraz do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

VI. Dochody Bractwa

Dochodami Bractwa są: składki członkowskie, darowizny, wpływy z majątku Bractwa, zapisy. Dochody Bractwa są przeznaczone na finansowanie działalności statutowej.

VII. Likwidacja Bractwa

 1. W przypadku likwidacji Bractwa, Zgromadzenie Ogólne podejmuje decyzję odnośnie przeznaczenia majątku.
 2.  Wielki Kanclerz jest likwidatorem Bractwa z urzędu.

Opcje strony