Raport 2016

 

 

Branża poligraficzna w Polsce rośnie w siłę –
wartość produkcji sprzedanej w 2015 roku
wyniosła blisko 14 mld zł

Raport KPMG i Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga pt.

„Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”

 

W 2015 r. wartość produkcji sprzedanej sektora poligraficznego w Polsce wyniosła 13,9 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Analizy KPMG wskazują, że jednym z najważniejszych czynników rozwoju tego sektora jest eksport na rynki zagraniczne – w 2015 r. wyeksportowano produkty i usługi poligraficzne warte 8,3 mld zł. Z badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw poligraficznych wynika, że firmy pozytywnie oceniają ogólną sytuację w branży.

Największymi optymistami są średnie i duże firmy poligraficzne

Liczba podmiotów zadowolonych z własnej sytuacji rośnie wprost proporcjonalnie do wielkości firm. Wśród firm średnich i dużych odsetek przedsiębiorstw oceniających pozytywnie własną sytuację na rynku zwiększył się do poziomu nienotowanego w żadnej z poprzednich edycji badania – aż do 80%, co oznacza wzrost o 11 punktów procentowych w porównaniu z ostatnim badaniem. Najmniej skłonne do pozytywnych ocen są mikroprzedsiębiorstwa, spośród których zaledwie 38% uważa, że sytuacja jest bardzo dobra lub dobra. W gronie małych przedsiębiorstw własną sytuację pozytywnie ocenia 57%.

 

W badaniu poprosiliśmy przedsiębiorstwa poligraficzne o dokonanie oceny obecnej sytuacji i perspektyw dla branży. Najważniejszymi atutami polskiej branży poligraficznej są dostępność papieru, dostęp do know-how i nowoczesnych technologii oraz kwalifikacje kadry zarządzającej. Najczęściej wskazywaną słabą stroną pozostaje poziom marż, a także różnice w kosztach – od materiałowych i zakupu urządzeń, po koszty pracy. Wśród największych szans polskiej poligrafii firmy najczęściej wymieniały popyt na usługi poligraficzne za granicą i na rynku krajowym oraz rozwój cyfrowych nośników informacji. Do największych zagrożeń dla branży przedsiębiorcy zaliczają wymogi i regulacje prawno-administracyjne mówi Jacek Bajger, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

 

Eksport napędza rozwój branży poligraficznej w Polsce

 

Niezwykle istotną rolę w utrzymaniu tendencji wzrostowej odgrywa eksport, który pozostaje jednym z kluczowych czynników rozwoju przemysłu poligraficznego w Polsce. Dzięki wysokiej jakości usług i produktów oraz stosunkowo niskim kosztom pracy, polskie firmy poligraficzne skutecznie konkurują zarówno na rynku unijnym, jak i poza nim. Z możliwości eksportu korzystają przede wszystkim firmy średnie i duże – w tej grupie jedynie 15 proc. przedsiębiorstw skupia się wyłącznie na rynku krajowym, ponadto odsetek ten wciąż spada.

 

Firmy poligraficzne eksportujące swoje towary lub usługi zostały poproszone o wskazanie maksymalnie trzech krajów, do których kierują swoją ofertę. Najczęściej wymienianym przez respondentów kierunkiem eksportu pozostały – podobnie, jak ubiegłorocznym badaniu – Niemcy. Współpracę z naszym zachodnim sąsiadem zadeklarowało 52% ankietowanych firm poligraficznych. Na kolejnych miejscach znalazły się Wielka Brytania, Francja oraz Czechymówi Jacek Kuśmierczyk, kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.

 

Zwiększenie efektywności działań i rozwój oferty priorytetami sektora poligraficznego

Aż 44% badanych firm uważa, że w najbliższej przyszłości wzrośnie poziom sprzedaży w sektorze poligraficznym. Blisko połowa respondentów jest natomiast przekonana, że wskaźnik ten zostanie na dotychczasowym poziomie. Największymi optymistami są średnie i duże firmy – aż 70% z nich uważa, że w 2016 roku wartość sprzedaży wzrośnie.

 

Zwiększanie potencjału firm na konkurencjnym rynku poligraficznym zmusza przedsiębiorstwa do planowania krótko- i średnioterminowej strategii rozwoju. Badane firmy zamierzają przede wszystkim zwiększyć efektywność swych działań, wzbogacić ofertę oraz poszukiwać nowych dostawców. Przedsiębiorstwa chcą najczęściej inwestować w zakup nowych maszyn i urządzeń – jest to priorytet dla co czwartego przedsiębiorstwa. Na pytanie o zmianę wykorzystania technologii w najbliższych 2-3 latach, największy odsetek firm wskazuje rozwój usług związanych z drukiem cyfrowym oraz usługami introligatorskimi mówi Jacek Bajger, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Pełna wersja raportu znaduje się poniżej.

 

Opcje strony